nieuws

Sociale verschillen worden niet kleiner. Wat doen we daaraan?

Oproep na SCP-onderzoek

In de nieuwste editie van ‘Verschil in Nederland’ constateert het SCP dat de structurele ongelijkheid tussen groepen Nederlanders de laatste jaren niet ingrijpend is veranderd. Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, wil onderzoeken hoe we hier als professionals in het sociaal domein verandering in kunnen brengen. SAM wil dat ook. Praat je mee?

Erik Dannenberg reageert in zijn nazomerreflectie op de nieuwste editie van het doorlopende SCP-onderzoek ‘Verschil in Nederland’. Daaruit blijkt dat de sociale verschillen in Nederland niet veranderen. Dannenberg vindt dat sociale netwerken meer uitgangspunt moeten worden van beleid: “Mensen zijn veel meer bereid elkaar te helpen, zolang ze maar ruimte houden voor hun eigen leven.”

Hier vind je de nazomerreflectie van Erik Dannenberg.

Wat vind jij? Moeten we meer gebruikmaken van de sociale netwerken van mensen? SAM nodigt leden uit om mee te denken. Stuur jouw mening, opmerking of vraag naar: nora.kasmi@sam.nl

 

Conclusies uit het SCP-rapport ‘Verschil in Nederland’:

De economische omstandigheden waren de afgelopen jaren overwegend gunstig, en veel beleid had tot inzet ongewenste sociale verschillen tegen te gaan. Desondanks ziet het SCP nog steeds grote contrasten tussen groepen met veel en weinig hulpbronnen (werk, inkomen, opleiding, sociale netwerken, cultureel kapitaal en gezondheid). Net als in ander SCP-onderzoek treffen we ook hier kwetsbare burgers aan die achterblijven, mede doordat achterstanden zich bij hen opstapelen binnen meerdere domeinen.

Onbenut talent ➔ minder welvaart
Verschillen tussen mensen kunnen het leven interessant maken, maar wanneer ze leiden tot ongelijke levenskansen of sociale achterstanden is het een andere kwestie. Zulke verschillen zijn niet uitsluitend nadelig voor de mensen en groepen die aan het kortste eind trekken: ze kunnen ook negatief uitpakken voor de samenleving als geheel. Dat doet zich bijvoorbeeld voor wanneer talenten van mensen niet tot wasdom kunnen komen, wat uiteindelijk negatief is voor de collectieve welvaart en het welbevinden van de bevolking.

Structurele ongelijkheid ➔ minder sociale cohesie
Het onderzoek laat verder zien dat er een verband is tussen structurele ongelijkheid en sociale cohesie. De zes groepen verschillen niet alleen in de hulpbronnen waarover zij beschikken, maar ook in hun visie op de Nederlandse samenleving, de sociale spanningen die zij ervaren en hoe zij tegen de overheid aankijken.

Hier vind je het SCP-rapport (én een samenvatting van 4 pagina’s!).

gerelateerde artikelen

6 december

Webinar Inzichten in ideale dienstverlening werk, inkomen, schulden en inburgering

Hoe ziet de ideale gemeentelijke dienstverlening eruit vanuit de inwoner? En wat vraagt dat van […]

1 december

Wet Banenafspraak: samen de knelpunten te lijf

De Wet Banenafspraak is alweer 7 jaar onder ons. Toch ervaren we nog verschillende knelpunten […]

26 november

‘Betrek uitvoering bij beleidsontwikkeling’

Over inclusieve re-integratie Wat is er nodig om meer aandacht te krijgen voor Gelijke Kansen […]