nieuws

Onderzoek ‘Inburgering is ook: aandacht voor opvoeding en ouderschap’

Opvoeding en ouderschap zijn nog te vaak onderbelichte thema’s tijdens de inburgering. De nieuwe inburgeringswet biedt kansen om dit te veranderen. KIS onderzocht de mogelijkheden: hoe zouden we bij de inburgering aandacht kunnen hebben voor opvoeding en ouderschap, en wat zijn de behoeften van ouders hierin?
Download hier de publicatie.
Naar aanleiding van een vraag van JES Rijnland Leiden deed KIS vanuit de portaalfunctie verkennend onderzoek naar behoeften en mogelijkheden rond ondersteuning bij ouderschap en opvoeding in het nieuwe inburgeringstraject. KIS onderzocht op welke manier ondersteuning bij ouderschap en opvoeding een structurele plaats kan krijgen in het inburgeringstraject voor (aanstaande) ouders. Hoe kunnen gemeenten hierbij zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van inburgeringsplichtige ouders?

Op dit moment is er in het inburgeringstraject weinig aandacht voor opvoeding en ouderschap. Dit terwijl eerder onderzoek laat zien dat inburgeraars beter kunnen participeren als zij goed op de hoogte zijn van wat er van hen als ouders in Nederland verwacht wordt ten aanzien van opvoeding. Vanuit statushouders, opvoedingsondersteuners en gemeenten is er dan ook de behoefte om vragen van statushouders en inburgeraars rond het opgroeien en opvoeden van hun kinderen in Nederland een plaats te geven in het inburgeringstraject.

Naar verwachting gaat vanaf januari 2022 de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten hebben als regisseur in het sociaal domein de mogelijkheid om de contactmomenten in het kader van de nieuwe werkwijze zo in te richten dat de verbinding met andere thema’s, waaronder ouderschap en opvoeding versterkt wordt. In dit rapport worden een aantal werkzame elementen en goede voorbeelden beschreven.

Publicatie op kis.nl.

gerelateerde artikelen

14 oktober

Gelijke kansen in werk: hoe zorgen we daarvoor?

Op maandag 15 november is de online slotbijeenkomst Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) van het […]

13 oktober

Hartheidsclausule

Maandag, vijfentwintig september tweeduizendzestien, vijf voor tien. Nog vijf minuten tot het einde van het […]

13 oktober

Nog steeds zorgen om de Onderwijsroute in de nieuwe Wet Inburgering

Vorige week werd duidelijk dat er nog steeds reden is tot zorg over het onderwijs […]