inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden voor iedereen die opleidingen, trainingen en workshops bij SAM geeft.

Artikel 1 | Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden van SAM worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. SAM: de gebruiker van deze algemene inkoopvoorwaarden, beroepsvereniging voor  uitvoerders in het publieke sociaal domein, ingeschreven in het Handelsregister onder  KvK-nummer 56385676. 
 2. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een  beroep of bedrijf, of rechtspersoon, met wie SAM een Overeenkomst heeft gesloten of  beoogt te sluiten. 
 3. Partijen: SAM en de Opdrachtnemer gezamenlijk. 
 4. Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer te verlenen  diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het geven van  opleidingen, trainingen en workshops. 
 5. Overeenkomst/Opdracht: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan de  Opdrachtnemer zich jegens SAM heeft verbonden tot het verlenen van Diensten. 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of  enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in  het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

Artikel 2 | Algemene bepalingen

 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SAM c.q. de Opdrachtnemer, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Indien en voor zover niet  uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene of andersluidende  voorwaarden van de Opdrachtnemer niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien  overeengekomen is dat zowel de voorwaarden van de Opdrachtnemer als de onderhavige  inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, prevaleert in geval van strijdigheid tussen die  bepalingen, het bepaalde in deze algemene inkoopvoorwaarden. 
 2. Van het bepaalde in deze algemene inkoopvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en  Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en  Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene  inkoopvoorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn  overeengekomen. 
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene  inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige  bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te  treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste  beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke  bepaling in acht genomen.  

Artikel 3 | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van SAM, binden haar niet. 2. Alle kosten in verband met het opstellen van een offerte of aanbieding door of namens de  Opdrachtnemer, komen voor rekening van de Opdrachtnemer. 
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. De Opdrachtnemer met  wie SAM eens heeft gecontracteerd, maakt niet automatisch aanspraak op  vervolgopdrachten.  
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een afwijkende  aanvaarding brengt een Overeenkomst niet tot stand, tenzij de aanbiedende Partij anders  aangeeft. 

Artikel 4 | Uitvoering van de diensten

 1. Opdrachten worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. De Schriftelijke Opdrachtomschrijving wordt geacht de Opdracht juist  en volledig weer te geven. De Opdrachtnemer is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders  is overeengekomen of uit de aard of strekking van de Opdracht anders voortvloeit, in elk  geval gehouden voor eigen rekening en risico zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid  van de voor de uitvoering van de Diensten nodige hulpmiddelen en overige zaken. Voorts  draagt de Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico zelf zorg voor zijn eigen vervoer alsmede het vervoer van de bij de uitvoering van de Diensten te gebruiken zaken, voor  zover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat deze zaken op de locatie van  uitvoering van de Diensten door of vanwege SAM ter beschikking worden gesteld.
 2. De Opdrachtnemer is verplicht SAM terstond mededeling te doen van na totstandkoming  van de Overeenkomst intredende bijzondere feiten en omstandigheden, welke voor SAM  redelijkerwijs relevant kunnen zijn. Aanvullende Diensten komen slechts voor vergoeding  in aanmerking als deze vooraf door SAM zijn goedgekeurd. 
 3. Alle vermelde uitvoeringstermijnen waartoe de Opdrachtnemer zich jegens SAM heeft  verbonden, zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is  overeengekomen. 
 4. SAM zal de Opdrachtnemer tijdig in het bezit stellen van alle voor de uitvoering van de  Diensten relevante gegevens. De Diensten dienen in overeenstemming met alle door SAM  verstrekte gegevens, alsmede overeenkomstig de overige door SAM verstrekte  aanwijzingen, te worden uitgevoerd. 
 5. Ook indien de Overeenkomst voor langere duur is aangegaan en/of onder enige mate van  toezicht van SAM of een derde wordt uitgevoerd, beogen Partijen met het aangaan van  een Overeenkomst nimmer met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin  van artikel 7:610 en verder (e.v.) van het Burgerlijk Wetboek (BW); Partijen beogen  uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een Overeenkomst van Opdracht in de  zin van artikel 7:400 e.v. BW. Ook een fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of  gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting  1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding  als Dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), is  uitgesloten. De Opdrachtnemer voert Opdrachten uit voor eigen rekening en risico. De  Opdrachtnemer doet afstand van alle rechten die een werknemer krachtens een  arbeidsovereenkomst jegens een werkgever heeft.  
 6. De Opdrachtnemer is verplicht de overeengekomen Diensten uit te voeren naar de eisen  van een goed vakmanschap en het overigens krachtens de Opdracht bepaalde. De  Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Diensten te richten naar de wettelijke  regelingen en andere (overheids)voorschriften. Opdrachten mogen slechts worden  uitgevoerd door personen die daartoe door SAM vooraf zijn goedgekeurd. In Opdrachten  kan besloten liggen dat zij met het oog op een bepaalde persoon of bepaalde personen  zijn verstrekt. Het is de Opdrachtnemer dan niet toegestaan om de Diensten zonder  voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van SAM uit te besteden aan derden. 
 7. De Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Diensten de nodige  veiligheidsmaatregelen te treffen en in stand te houden. SAM draagt nimmer enige  aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van niet of onvoldoende getroffen  veiligheidsmaatregelen ontstaat. De Opdrachtnemer vrijwaart SAM van alle aanspraken  van derden ter zake. 

Artikel 5 | Annulering van de overeenkomst door SAM

SAM is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te annuleren. Indien zulks geschiedt  binnen drie werkdagen vóór de initieel overeengekomen dag van uitvoering van de  Diensten, maakt de Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van 50% van het overeengekomen honorarium. In geval van eerdere annulering, geschiedt dit voor SAM  kosteloos. 

Artikel 6 | Opschorting en ontbinding

 1. SAM is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen,  bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de betreffende  Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor  zover de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet  volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst SAM ter kennis gekomen  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen  niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer ten  aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is,  ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtnemer Schriftelijk door  SAM in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld  waarbinnen de Opdrachtnemer zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming  na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  
 2. Voorts is SAM gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of  ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 
 3. De Opdrachtnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in  verband met het door SAM op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of  ontbindingsrecht. 
 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Opdrachtnemer verplicht de schade  die SAM ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te  vergoeden. 

Artikel 7 | Honorarium en betalingen

 1. Indien de Opdrachtnemer een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke  bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is SAM bevoegd de  Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder daarbij gehouden te zijn tot  vergoeding van enige schade, met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal SAM de Opdrachtnemer na afronding  van de verleende Diensten betalen met inachtneming van een betalingstermijn van 30  dagen na factuurdatum. 
 3. SAM behoudt zich alle krachtens de Overeenkomst en wet toekomende rechten van  opschorting en verrekening voor. 
 4. Ook indien SAM is overgegaan tot betaling, houdt dit op geen enkele wijze afstand van  recht in. 
 5. De Opdrachtnemer zal aan SAM nimmer meer gerechtelijke en buitengerechtelijke  incassokosten in rekening brengen dan voorzien krachtens de Wet Incassokosten. Voorts  geldt in geval van betalingsverzuim van SAM dat geen hoger percentage verzuimrente  wordt berekend dan de dan toepasselijke wettelijke handelsrente. 

Artikel 8 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Opdrachtnemer is, indien en voor zover dit hem kan worden toegerekend,  aansprakelijk voor de schade die SAM of derden in verband met de uitvoering van de  Overeenkomst lijden. Onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit de wet  en/of de Overeenkomst, zal de Opdrachtnemer zorgdragen voor een adequate  verzekering teneinde zich tegen alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk intredende schade te verzekeren en om zijn vrijwaringsverplichtingen jegens  SAM na te kunnen komen. De Opdrachtnemer zal SAM op eerste verzoek inzicht geven in  de relevante verzekeringspolissen. 
 2. De Opdrachtnemer garandeert voor eigen rekening en risico een aan hem toerekenbare  tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst te herstellen. Voorts is de  Opdrachtnemer gehouden de schade die hierdoor ontstaat zoveel mogelijk te beperken.  De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk als gelet op de omstandigheden van het  geval geboden is, de bedoelde tekortkomingen te herstellen. In het geval dat de kosten  van herstel in geen verhouding staan tot het belang van SAM bij herstel in plaats van  schadevergoeding, is de Opdrachtnemer een schadeloosstelling verschuldigd. 
 3. In geval van een aanspraak van een derde die de stelling rechtvaardigt dat SAM tekort is  geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, terwijl die tekortkoming aan de  Opdrachtnemer kan worden toegerekend, vrijwaart de Opdrachtnemer SAM van alle  aanspraken van die derden ter zake. 

Artikel 9 | Intellectuele eigendom

 1. SAM behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom  voor die haar krachtens de wet toekomen. 
 2. De Opdrachtnemer verplicht zich de goederen waarop het intellectuele eigendomsrecht van SAM rust,slechts aan te wenden voor zover dit gelet op de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. De Opdrachtnemer zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij  tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke  andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen  beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin. 
 3. Indien de Opdrachtnemer het bepaalde in het voorgaande van dit artikel overtreedt, is hij  in elk geval gehouden tot vergoeding van de schade die SAM dientengevolge lijdt. Voorts  is SAM gerechtigd om onmiddellijke staking en ongedaanmaking van de inbreuk te  vorderen voor zover dit nog mogelijk is. 

Artikel 10 | Slotbepalingen

 1. SAM is te allen tijde gerechtigd deze algemene inkoopvoorwaarden te wijzigen, met dien  verstande dat de gewijzigde voorwaarden geen betrekking hebben op een reeds tot stand  gekomen Overeenkomst. 
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te  spannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter te Utrecht wordt aangewezen om van gerechtelijke  geschillen kennis te nemen.