Artikel 1

  1. Het lidmaatschap komt tot stand door aanmelding bij en na toelating door het bestuur.

Het lidmaatschap loopt vanaf de maand van aanmelding tot het einde van het verenigingsjaar (31 december) en wordt vervolgens automatisch verlengd tot wederopzegging.

  1. Het bestuur stelt hiervoor toelatingscriteria op die eisen stellen aan vooropleiding, beroepsopleiding en professionele werkzaamheden.
  2. Bij aanmelding tot 1 juli is contributie verschuldigd voor het volledig bedrag. Bij aanmelding 1 juli is 50% van de contributie verschuldigd.
  3. Bij opzegging is de contributie van het lopende jaar verschuldigd.
    De opzegtermijn is 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar (1 december van het lopende jaar).

 

Artikel 2

De contributie van aspirant-leden, gewone leden en donateurs wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Jaarlijks kan deze op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering worden aangepast.

 

Artikel 3

De penningmeester geeft elk jaar schriftelijk aan elk lid kennis van de verschuldigde contributie en hij geeft de wijze van betalen aan. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De penningmeester zendt maximaal 2 herinneringen. Indien een lid na 2 herinneringen zijn contributie of bijdrage van dat jaar nog niet heeft voldaan, dan kan de penningmeester aan het bestuur een voorstel doen tot royement.

Dit fragment komt uit het Huishoudelijk reglement van SAM. Dit en de SAM-statuten zijn van toepassing op het lidmaatschap van SAM.
Deze zijn aan te vragen via hallo@sam.nl.