Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden voor iedereen die een dienst afneemt van SAM.

Artikel 1 | Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden van SAM worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis  gebruikt. 

 1. SAM: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56385676. 
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SAM een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4. Partijen: SAM en de Wederpartij gezamenlijk. 
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop, in het kader waarvan SAM zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten.  
 4. Lidmaatschap: een Overeenkomst in het kader waarvan de Wederpartij lid is van SAM en in het kader waarvan Partijen zich jegens  elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties. 
 5. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op  afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van SAM en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten  van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de  Overeenkomst rechtstreeks middels de Website van SAM door de Consument tot stand wordt gebracht. Een Overeenkomst is aldus  geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door SAM geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt,  bijvoorbeeld in het geval dat de Overeenkomst op locatie van SAM wordt gesloten of als de Consument de contactgegevens van SAM op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit. 
 6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door of namens SAM te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief  bedoeld, begrepen kunnen zijn, opleidingen, trainingen en workshops. 
 7. Informatiesystemen: digitale kennisbanken, webapplicaties, databestanden en tools die SAM via internet, e-mail of via een andere vorm  van datacommunicatie verstuurt of beschikbaar stelt. 
 8. Content: alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen, inclusief beeldmateriaal die/dat SAM uitgeeft, mededeelt of  ter beschikking stelt.  
 9. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst feitelijk deelneemt aan de Dienstverlening, al dan niet tevens Wederpartij. 12. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het  oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 | Algemene bepalingen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en uitgebrachte  offertes van SAM, iedere Overeenkomst en de daarbij behorende Dienstverlening. 
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst  van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Van het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en  voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene  leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden of de Overeenkomst als zodanig,  laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden  teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.  

Artikel 3 | Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van SAM (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is  vermeld. Een aanbod van SAM kan door haar nog worden herroepen tot meteen, althans uiterlijk twee werkdagen na aanvaarding  daarvan door de Wederpartij. Offertes van SAM geldig tot twee maanden na dagtekening daarvan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk  anders is aangegeven. 
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van SAM, binden haar niet. 
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de  ene Partij afwijkt van het aanbod van de andere Partij, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand,  tenzij de aanbiedende Partij anders aangeeft. 
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van  de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van  de verplichtingen uit die Overeenkomst. 

Artikel 4 | Lidmaatschappen

 1. Lidmaatschappen worden aangegaan per kalenderjaar. Contributie wordt in het eerste kwartaal gefactureerd. 
  Bij aanvang van lidmaatschap:
  - Wordt een Lidmaatschap aangegaan in de eerste helft van het jaar (controlemoment 1 juni) dan bedraagt de contributie voor datzelfde jaar 75 euro. 
  - Wordt een Lidmaatschap aangegaan tussen juni en oktober (controlemoment 1 oktober), dan bedraagt de contributie voor datzelfde jaar 37,50 euro.
  - Voor Lidmaatschappen aangegaan na 1 oktober wordt pas het daaropvolgende jaar contributie in rekening gebracht. 
 2. Het Lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een jaar. 
 3. Opzeggen kan alleen per het daaropvolgende kalenderjaar. Daarvoor moet de opzegging vóór 1 december bij SAM ontvangen zijn via ledenadministratie@sam.nl.

Artikel 5 | Recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand

 1. De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na  totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.  
 2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van  de Consument. 
 3. De Consument kan van het recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door SAM aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij SAM. Zodra SAM in kennis gesteld van het voornemen van  de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden, zal SAM de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. 
 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de Consument SAM een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de  verbintenis dat door SAM is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige  nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan SAM is verschuldigd, wordt berekend op grond van de  totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. 
 5. SAM zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch  uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen. 

Artikel 6 | Derden

 1. SAM is gerechtigd om niet aan SAM ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij  de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. 
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, is SAM niet  aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt.
 4. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die SAM bij de uitvoering van de  Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet  uitsluitend voorbehouden kan zijn aan SAM, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene  leveringsvoorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst. 
 5. Het is mogelijk dat de eventuele derden die SAM bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen  beperken. SAM gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om  dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden. 

Artikel 7 | Duur van de overeenkomst, anders dan lidmaatschappen & annulering door de wederpartij

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening. 
 2. In geval van Dienstverlening betreffende opleidingen, trainingen en workshops gelden de volgende voorwaarden bij tussentijdse  annulering door de Wederpartij:
  - Indien annulering plaatsvindt tot acht weken vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Wederpartij 25% van de  overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
  - Indien annulering plaatsvindt tussen acht weken en vier weken vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de  Wederpartij 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
  - Indien annulering plaatsvindt tussen vier weken en twee weken vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de  Wederpartij 75% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
  - In geval van latere annulering blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
 3. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. Het tijdstip waarop de Schriftelijke annuleringsverklaring van de Wederpartij SAM heeft  bereikt, geldt als tijdstip van annulering.
 4. Een wijziging op verzoek van de Wederpartij geldt als annulering van de Overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe  Overeenkomst, in welk geval het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt.
 5. Indien een Deelnemer niet in staat is een opleiding, training of workshop bij te wonen, mag de Wederpartij een vervanger aan dezelfde  opleiding, training of workshop laten deelnemen. SAM kan hiervoor redelijke administratiekosten in rekening brengen.
 6. In geval van annulering door de Wederpartij of Deelnemer van deelname aan een ‘gratis’ bijeenkomst, brengt SAM € 75,00 in rekening,  tenzij annulering Schriftelijk en uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van de betreffende bijeenkomst geschiedt. Het tijdstip waarop de  Schriftelijke annuleringsverklaring van de Wederpartij SAM heeft bereikt, geldt als tijdstip van annulering.
 7. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 5 onverlet.

Artikel 8 | Wijziging, annulering en verplaatsing door sam

 1. De inhoud van de Dienstverlening mag door SAM te allen tijde op ondergeschikte, voor de Wederpartij en Deelnemer redelijkerwijs  niet-bezwaarlijke punten, worden gewijzigd. 
 2. SAM behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen en overmacht, zoals ziekte of (onvoorziene) bijzondere  omstandigheden een overeengekomen opleiding, training of workshop te annuleren. Waar mogelijk zal SAM de Wederpartij een  passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan SAM de overeengekomen opleiding, training of workshop of individuele  bijeenkomsten daarvan, wat betreft locatie of tijd verplaatsen. 
 3. In geval van annulering of verplaatsing, doet SAM daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. De Wederpartij kan de  Overeenkomst voor het betreffende gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op  een door SAM eventueel voorgestelde alternatieve locatie of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen,  redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd.  
 4. Op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs maakt de Wederpartij nimmer aanspraak.  

Artikel 9 | Overmacht

 1. SAM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt  door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen  niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie  wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop SAM geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de  Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van  personeel of derden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, de  telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen, brand, transportbeperkingen, overstroming en technologische  beperkingen. 
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel de overmachtsituatie langer dan  drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. Indien SAM bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte  van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.  
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.  

Artikel 10 | Opschorting en ontbinding

 1. SAM is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst SAM ter kennis  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming  van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is,  ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door SAM in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling  een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken  van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering  Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is SAM gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te  ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld. 
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SAM uitgeoefende  opschortings- of ontbindingsrecht. 
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die SAM ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien SAM de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar. 

Artikel 11 | Prijzen, kosten en betalingen

 1. Een Lidmaatschap wordt jaarlijks gefactureerd. De prijs geldt voor een heel jaar, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is  overeengekomen. 
 2. SAM is gerechtigd de prijzen van Lidmaatschappen jaarlijks te verhogen. SAM maakt dergelijke prijsverhogingen uiterlijk in oktober  bekend. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na  factuurdatum, op de voor het overige op de factuur vermelde betaalinstructies. 
 4. SAM mag zekerheden, zoals een bankgarantie stellen voor betaling. SAM mag haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten  zolang de Wederpartij een reeds opeisbare betalingsverplichting jegens SAM nog niet is nagekomen. 
 5. SAM is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in, zonder dat een nadere  ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval de Wederpartij een Consument is, geldt in plaats van de bedoelde  handelsrente, de dan geldende ‘gewone’ wettelijke rente. 
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 12 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. SAM verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot  mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de Dienstverlening dwingend een resultaatverplichting  voortvloeit, verbindt SAM zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; SAM kan in die gevallen nimmer garanderen dat de  resultaten worden behaald die de Wederpartij met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.  
 2. SAM is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij of een Deelnemer  verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 3. SAM is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de informatievoorziening en publicaties van SAM, evenmin als voor  onderbrekingen van de bereikbaarheid van digitale producten en systemen. 
 4. SAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Wederpartij of een Deelnemer naar aanleiding van in het kader van de Dienstverlening door hem opgedane kennis en/of vaardigheden.
 5. SAM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg  van bedrijfsstagnatie. SAM kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene leveringsvoorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SAM in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden  verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met  inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe  schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op  schade die in de zin van deze algemene leveringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SAM aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor  zoveel deze aan SAM toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben  geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 6. Mocht SAM jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is SAM te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen.  De Wederpartij dient SAM daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van SAM ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van SAM is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de vereenkomst waarop de aansprakelijkheid van SAM betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan  een jaar, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 8. De Wederpartij vrijwaart SAM van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de  uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan SAM toerekenbaar is. Indien SAM uit dien  hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SAM zowel buiten als in rechte bij te staan en  onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven  in het nemen van adequate maatregelen, dan is SAM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en  schade aan de zijde van SAM en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene leveringsvoorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of  bewuste roekeloosheid van SAM. 

Artikel 13 | Klachten

 1. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door SAM binnen 14 dagen na afloop van  de Dienstverlening, aan SAM Schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken, bij gebreke waarvan geacht wordt dat SAM ter zake aan  haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van SAM ter zake. 
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor SAM uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere  nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg  staat. 
 4. Indien een klacht van een Consument in verband met een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost,  kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Artikel 14 | Intellectuele eigendom

 1. SAM dan wel haar licentiegevers behouden het recht op intellectuele eigendom (waaronder industriële eigendom en auteursrechten  mede begrepen) op al haar/hun bestanden, Content en Dienstverlening. 
 2. Het intellectuele eigendom op door de Wederpartij of een Deelnemer middels Informatiesystemen toegevoegde Content, blijft bij de  Wederpartij c.q. Deelnemer. 
 3. De Wederpartij c.q. Deelnemer mag alleen zelf van de bestanden en Diensten van SAM gebruikmaken. Is de Overeenkomst geëindigd,  dan eindigt het recht van gebruik van deze bestanden en Diensten op dat moment eveneens. 
 4. Een bestand of Dienst of Informatiesysteem van SAM mag niet worden verveelvoudigd of op een andere manier worden openbaar  gemaakt, waaronder begrepen het opslaan in enig bestand, zonder dat SAM daarvoor voorafgaand Schriftelijk toestemming gegeven  heeft. Indien SAM zodanige toestemming heeft gegeven, dan is het openbaar maken slechts toegestaan onder de voorwaarde dat  vermeld wordt dat de rechten aan SAM toebehoren. 
 5. SAM krijgt het recht op het gebruik van al het materiaal dat ter uitvoering van de Overeenkomst is gemaakt, ook voor zover daarin  onderzoeks- of verwerkingstechnische methodieken zijn neergelegd of toegepast. 
 6. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding over intellectuele eigendomsrechten van SAM of diens licentiegevers te  verwijderen of te wijzigen. 
 7. Het is niet toegestaan om op basis van de door SAM verzorgde opleiding, training, workshop, ontwikkelde leerplannen en/of verstrekte  lesmaterialen zelf of in samenwerking met derde een soortgelijke dienst te ontwikkelen en/of aan te beiden zonder voorafgaande  Schriftelijke toestemming van SAM. 
 8. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die SAM dientengevolge lijdt. Voorts is SAM gerechtigd om onmiddellijke staking en ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit  nog mogelijk is. 

Artikel 15 | Geheimhouding

 1. SAM zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de Wederpartij en overige bij  de uitvoering van de Overeenkomst SAM ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor  zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Wederpartij, haar personeel en eventueel door haar ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct  of indirect afkomstig van SAM. 
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis  kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen  zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was. 
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt  verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe op  ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade. 
 5. SAM is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden die passen bij haar  doelstelling te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Wederpartij, dan wel personen  van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 16 | Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens  op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. In de privacyverklaring van SAM staat welke persoonsgegevens SAM verzamelt en hoe zij daarmee omgaat.
 3. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om door SAM verzamelde persoonsgegevens te beschermen  tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard  van de verwerking. 

Artikel 17 | Slotbepalingen

 1. Indien een opleiding, training of workshop van SAM is geaccrediteerd, wordt het deelnemerscertificaat verstrekt als een Deelnemer de  gehele opleiding, training of workshop heeft gevolgd. 
 2. SAM is gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden geen  betrekking hebben op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst. 
 3. SAM is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. 
 4. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing. 
 5. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter of een mediator, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil  in onderling overleg te beslechten. 
 6. Geschillen tussen Partijen worden opgelost met behulp van een mediator. Lukt dit niet, dan wordt het geschil uitsluitend voorgelegd  aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen dwingend anders voorschrijven.